Prøveprosjekt, kjøring i Gågaten

Prøveprosjekt, kjøring i Gågaten

De fleste har vel forsonet seg med at det nå gjennomføres en 2-årig forsøksordning med kjøring i Rådmann Halmrasts vei eller Gågaten, som den vel kommer til å hete på folkemunne i hele prøveperioden. Det man kanskje finner noe problematisk er bl.a. at det foreløpig ikke finnes særlig tegn på at næringslivet har tatt eller er i ferd med å ta grep for å gjøre handelstilbudet mer attraktivt enn det er i dag for de handlende.

Et annet problem som opplagt trenger en bedre løsning enn dagens er kjøremønstret med utkjøring ned Kinoveien. Kjøringen skaper Fleksnestilstander på hjørnet Kinoveien/Brambanis vei/Løkketangen og er til stor sjenanse for beboerne i Victoriagården og spisestedet Kanel.

Det siste problemet har vellet og representanter fra Victoriagården diskutert med kommunens Vei og Trafikk-avdeling.  Kommunen har lovet å se nærmere på saken i et forsøk på å komme frem til en bedret løsning.  Vellet har etterlyst en kjøreplan for Sandvika sentrum, noe som vi må anta vil komme ifm den varslede reguleringsplanen for Sandvika Sentrum.  Kommunen arbeider med den basert på de tre parallelloppdragene som ble presenter medio 2012.  Et utkast er ventet i løpet av inneværende sommer.

I forbindelse med en evaluering av prøveprosjektet er vellet opptatt av at det blir utarbeidet klare evalueringskriterier for å unngå at en avgjørelse på fortsatt kjøring eller ikke bare blir basert på synsing. I den sammenheng er vi f.eks. engstelig for at en eventuell øket handel i 2014 p.g.a. flere hundre høyskoleelever som potensielle kunder fra det nye Kunnskapssenteret skal tas til inntekt for et vellykket kjøreprosjekt.