E16 Sandvika – Wøyen

E16 Sandvika – Wøyen

Statens Vegvesen er godt i gang med forberedende arbeider for byggingen av ny trase for E16 mellom Sandvika (Kjørbokrysset ) og Wøyenenga.  En strekning på 3,5 km, hvorav Bjørnegårdstunnelen blir 2,5 km. Tunnelen vil bli to-løps med to filer i hver retning. Høsten 2019 ferdigstilles hele tunnelprosjektet med tilstøtende  veianlegg. (Ombygging av lokalveisystemet i Sandvika, gang- og sykkelveier, støyskjermer etc.)

I januar 2015 begynner Statens Vegvesen å sprenge ut avlastningstunnelen hvor all massen fra den 3,5 km lange tunnelen skal tas ut.  Dette innslaget er i fjellskrenten ved  Jongsåsveien 6 (tidligere Ford). Spengning for hele tunnelsystemet vil pågå frem til slutten av 2016 – og noe også i 2017 og 2018.

Det beregnet at totalt uttak av stein fra tunnelen vil bli 340.000 m3 – alt dette skal fraktes på lastebiler fra Jongsåsveien 6 gjennom Kjørbotunnelen og til Kadettangen og brukes til utfylling der.

Transport av masser kan foregå frem til kl 23.00. Ellers skal støyende arbeider i tunnelen ikke pågå mellom kl 23.00 og 07.00 – oppe i terrenget  skal støyende arbeider opphøre kl 19.00.

Berørte naboer er orientert og tilbudt bygningsbesiktigelse.

I januar 2015 blir webgis.no/E16-Sandvika opprettet her kan huseiere gå inn og hente informasjon om sin eiendom.

For mer informasjon om prosjektet se på vegvesnets prosjektside: http://www.vegvesen.no/Europaveg/E16Barum