Historien om en brevkasse

Historien om en brevkasse

Dette er historien om Posten i Sandvika. En viktig samfunnsinstitusjon, sentralt plassert i mange år. Så ble lokalene der Posten holdt til, kondemnert og Posten måtte flytte. Det likte Posten dårlig.

Posten ble henvist til de litt bortgjemte lokal­ene i Løkketangen der de er nå. Det er ikke noen god plass, verken for postfolkene eller for kundene. Men kan­skje logi­stikken er bra for Posten Norge AS og for bedriftskundene. Mavesår er en infeksjonslidelse nå og kan kur­eres med piller.

Der Posten var, står det igjen en rød brevkasse, og Posten kan betjene sitt brevpublikum helt som før. Det var en gang et riktig travelt sted. Der var det kafé, trygdekontor, politiekspedisjon og vinmonopol samt en rekke kjente og kjære butikker. Nå er det bare en bortgjemt krok med et V-utsalg – opp en trapp.

Men brevkunder er vel heller ikke som før? Det var kanskje greit å la den røde brevkassen stå?

Men Vinmonopolet er fremdeles der – og en ensom rød brevkasse. Det er blitt et øde sted 50 m fra folk og trafikk – 50 meter å gå for å tømme kassen også, forresten.

 

Sandvika Vel til Posten Norge AS 7.januar 2012:Da postkontoret flyttet fra Øvre Torv til Løkke­tangen, ble den gule brevkassen på Øvre Torv fjernet. Den røde ble stående. Nå står den røde brev­kassen alene på Øvre Torv sammen med Vinmonopolet. Alle andre virksomheter enn Vinmonopolet har forlatt det området som betegnes som Øvre Torv. Men det kryr av folk ved jernbanestasjonen, der også busser og sykler og taxi tilsammen utgjør Bærums vik­tigste trafikknutepunkt. Der er det ingen brevkasse. Hvorfor ikke? Sandvika Vel oppfatter det som en unnlatelse og oppfordrer Posten til å sette opp en brevkasse ved jernbanestasjonen. Det er der folk ferdes.”

Posten 9.januar 2012:Takk for din henvendelse den 07.01.2012. Vi har sendt mail til rett avdeling i Posten. Innmeldingsfrist for henvendelser er for hele landet: 1. mars og 1. august. Disse behandles 2 ganger i året og er ferdigbehandlet innen: 31. mars og 31. august. Alle kunder blir informert om utfal­let av saksbehandling etter at saken er ferdigbehandlet i Distribusjon region.”

Posten 23. mars 2012:Vi takker for henvendelsen angående plassering av en innleverings­postkasse ved jernbanestasjonen. Saken er behandlet og vi må dessverre meddele at det ikke vil bli plassert en slik postkasse der. Det er allerede plassert en innleveringspostkasse bare 50 meter fra stasjonen, i tillegg er det plassert flere tømmekasser i nærområdet. Det er således bra dekning i det aktuelle området.”

Sandvika Vel 23. mars 2012:Svaret er lest. Dere gjør ikke jobben deres! Her sparer dere tid og høster dobbelt jobb. Det dreier seg om at ingen finner noen «tømmekasse», for det er ingen på jern­banestasjonen, og det store gross trafikanter vet ikke hvor nærmeste kasse er. Den «innleverings­postkassen» som ligger 50 m unna, står der det kun er polkunder nå – ingen trafikk forøvrig. Vi som bor her – vi utgjør et par % av den befolkningen som passerer Sandvika stasjon – vi vet hvor kassen er, så det er alltid brev i den. Den må derfor tømmes hver dag, og postbilen må stoppe ved stasjonen og gå de 50 metrene. Dette er litt flaut, og jeg foreslår at dere ser på saken en gang til. Snakk med han som skal tømme disse kassene. På vegne av Sandvika Vel.”

Sandvika Vel 10. apr 2012: vedr. feilplassert brevkasse. Att.: Ansvarlig ledelse

”Vi viser til vedlagte som De allerede har besvart i brev datert 23.mars og signert av … kundekon­sulent. Vi ber nå høfligst om at denne saken gis mer enn de 2 minuttene som skal til for å skrive et negativt svar. Det dreier seg ikke om å få satt opp en brevkasse i tillegg til dem vi allerede har i Sandvika. Det er riktig at det er flere brevkasser i Sandvika. Men den vi snakker om, kan like greit fjernes, eller altså flyttes til et sted der det er mening i å ha en brevkasse. Det gjelder en brevkasse som står igjen forlatt et sted der det kun er vinmonopoltrafikk, og der Postens bil ikke kan nå den. Det blir vel 50 m å gå og opp en stor trapp. Kostnader for Posten uten utbytte. Den kassen bør flyttes til jernbanestasjonen, der postbilen kan stoppe for tømming og der det passerer folk i tusener hver dag: Bussterminal – NSB-terminal – taxiterminal på samme sted. Der brevkassen er savnet. Penger spart for Posten.”

Kristiansand.kundeservice@posten.no 27. apr 2012:Vi takker for deres nye henvendelse vedrør­ende flytting av tømmepostkassen i Sandvika. Vi har oversendt klagen til ansvarlig avdeling. Dagens plassering av den aktuelle tømmepostkassen, ca 50 meter fra jernbanestasjonen, er vel kjent for befol­kningen i Sandvika. Det ser vi også ut fra bruken av tømmekassen. Den er daglig halv til trekvart full av brev ved innleveringsfristen kl 16:00. Foreløpig er det derfor ikke aktuelt å flytte kassen. I en evt fremtidig flytting av postkassen, vil selvfølgelig jernbanestasjonen være et aktuelt alternativ.

 

Etter dette var det meningen at Sandvika Vel og kollektivtrafikkterminalens 10.000 trafikanter skal vente på svar fra ”ansvarlig avdeling”. Men vellets saksbehandler ga seg ikke:

Sandvika Vel 8. mai 2012:Postens vennlige, noe overbærende svar også denne gang tyder på et ønske om å avvise vår henvendelse som grunnløs, men den tyder også på at vi ikke oppnår rimelig oppmerksomhet. Det er klart at Sandvikas befolkning vet om den ensomme brevkassen på Øvre Torv, og bruker den. Det er jo nettopp vårt poeng: Det er behov for en brevkasse. Deres statistikk («trekvart full hver dag kl 1600») støtter vårt argument. Men hvorfor ikke ha denne kassen der ikke bare Sandvikas befolkning «vet om den», men også jernbane/buss-trafikantene faktisk vrimler hver dag? Sandvikas befolking befinner seg ikke på Øvre Torv, men nede i byen der NSB også befinner seg. Men den går opp til Øvre Torv når det trengs. Jernbane/buss-trafikantene blir ikke betjent på den måten. Postens innsamlere setter bilen ved jernbanestasjonen og går op til Øvre Torv til fots når brev­kassen skal tømmes, for der er brevkassen. Kan det ordnes mindre greit?

I Bærum kommune der vi drøfter saken, er det en klar oppfatning at brevkassen burde stå i eller ved jernbanestasjonen. Og i Rom Eiendom (NSB’s eiendomsselskap) er de innstilt på å finne en plass til brevkassen straks det blir spørsmål om det. Fortsatt vennlig, men nå litt utålmodig hilsen …”

 

Bærum kommune 3. des. 2012 til Posten AS Logistikk:

Postkasse i Sandvika sentrum. Det pågår for tiden store endringer i Sandvika sentrum, og kommunen er, bl.a. i samarbeid med Sandvika vel, opp­tatt å få et velfungerende og levende sentrum. I den anledning er lokalisering av en rød tømmepostkas­se blitt en sak.

Sandvika Vel har ved flere anledninger prøvd å få Posten til å innse at plassering burde være på/ved Sandvika stasjon (noe som er avklart med Rom Eiendom), og ikke på Øvre Torg, der postkontoret lå før det ble flyttet til Løkketangen. Dagens plassering av denne røde postkassen er utenfor allfarvei med bare Vinmonopolet som supplerende målpunkt. Stedet har også en vanskelig adkomst med trapper eller lang rampe.

På henvendelser har Posten blant annet svart (på e-post):

”Dagens plassering av den aktuelle tømmepostkassen, ca 50 meter fra jernbanestasjonen, er vel kjent for befolk­ningen i Sandvika. Det ser vi også ut fra bruken av tømmekassen. Den er daglig halv til trekvart full av brev ved innleverings­fristen kl 16:00. Foreløpig er det derfor ikke aktuelt å flytte kassen. I en evt fremtidig flytting av post­kassen, vil selv­følgelig jernbanestasjonen være ett aktuelt alternativ.”  (sitat fra kundeservice 27.april.)

Postens vennlige, men noe overbærende svar på henvendelsene fra Sandvika vel tyder på et ønske om å avvise henvendelsen som grunnløs, og at spørsmålsstillingen ikke oppnår rimelig oppmerksomhet.

Sandvikas befolkning vet om den ensomme brevkassen på Øvre Torg, og bruker den. Det er jo nettopp poenget: Det er behov for en brevkasse, men ikke bare for Sandvikas befolkning som «vet om den», men også jernbane/buss-trafikantene som faktisk vrimler i Sandvika hver dag. Folk er ikke på Øvre Torg, men nede i byen der NSB og bussene også befinner seg.

Postens innsamlere setter bilen ved jernbanestasjonen og går opp til Øvre Torg til fots når brevkassen skal tømmes, for der er kassen. Kan det ordnes mindre greit?

 

Posten Norge AS, Lørenskog til Bærum kommune 10. des 2012:Det vises til brev  av 03.12.2012 vedrørende innleveringspostkasse, plassert på Øvre Torg i Sandvika.

Vi beklager dersom svar på henvendelse fra Sandvika Vel kan oppfattes som noe overbærende. Det var i så fall ikke vår hensikt, og vi avviser slett ikke henvendelsen derfra som grunnløs.!

Nåværende plassering av tømmepostkassen, ved inngangen til Vinmonopolet, er midlertidig. Den vil bli flyttet i løpet av 1.kvartal 2013, i forbindelse med en totalgjennomgang av nåværende plassering av tømmekasser i området. Deres forslag om å plassere postkassen ved jernbanestasjonen vil i den sam­menheng bli tatt opp til vurdering.

 

Logg sist ført 22. juni 2013, og den røde brevkassen står fremdeles der oppe ved Vinmonopolet. Mon tro om det vi skje noe når Vinmonopolet også forlater stedet en gang i 1.kvartal 2015? Sandvikas befolkning vet jo i alle fall hvor kas­sen henger.