Områderegulering Sandvika Sentrum – høringsuttalelse

Dette er Sandvika Vel sin høringsuttalelse vedrørende Områderegulering – Sandvika sentrum øst

 

Vi har studert foreliggende materiale til begrenset høring april/mai 2016, og innleder gjerne med å henvise til vår uttalelse 12. april 2014 til de første reguleringsforslagene og til vårt innspill datert 21. september 2015. Det som foreligger nå, ser ut til å foku-sere sterkt på byggehøyder, men vi ser også nye planelementer.

Vi har forelagt saken for de tre boligsameiene som foran andre berøres av denne planen: Victoriagården, Agneslund og Agneslund II som til sammen representerer 275 husstander. Deres kommentarer, som vi anbefaler studert nøye, vedlegges.

Vi har primært interessert oss for planens effekter: Vil den spore til aktivitet og liv i Sandvika? Med bakgrunn i fortidens passivitet og krav om offentlig innsats må vi tro at den tydeliggjør grunn- og gårdeieres ansvar for byutvikling og liv. Vi oppfatter en så dyptgripende plan som denne, utarbeidet i intimt samarbeid med de aktuelle grunn-eierne, som en bekreftelse på det. Den må bli startskuddet for en ny, dynamisk utvik-ling. Og på det grunnlaget hilser vi den velkommen.

Så kommer vi til detaljene.

Byggevolum og byggehøyder engasjerer de fleste.
For sameiet i Victoriagården er dette spørsmålet avgjørende, med de nabolags-påkjenninger som følger av tårnhøye nybygg. Dominans på andre siden av gaten og redusert utsyn og lysinnfall gjør inntrykk. Vi ber om at bemerkningene fra Victoria-gården studeres nøye.

For Agneslund og Agneslund II er det mer spørsmål om kvalitet, kanskje unødvendig kvalitetsforringelse. Agneslund II nyter i dag fordel av en eventyrlig utsikt over fjord-en. Kan ”demokratiet” til de grader gjøre vedtak som reduserer utsikten og eiendoms-verdien, den siste kanskje med et par millioner kroner for hver familie? For Agnes-lund som ligger noe lenger bak, blir det dels et spørsmål om utsikt. For begge sameie-ne blir det åpenbart en tilværelse i bakgården bak Finstadkvartalet. Kvalitet må til-føres fronten mot Anthon Walles vei og gatemiljøet der, skal den opplevelsen unngås.

Trafikkspørsmål er kanskje aller viktigst. Sandvika har så langt vært vanskelig til-gjengelig for tilfeldig ankomst, både fra nord og syd. Dette er trolig en vesentlig år-sak til at byen på mange måter har fungert dårlig. Kommunens sterke vektlegging av offentlige funksjoner har også bidratt. Byen har presentert seg som lukket uten for folk som allerede er godt kjent.
Det er da viktig at trafikk til det nye Sandvika møter en åpen dør, enten den kommer fra Sandviksveien eller fra Elias Smiths vei.
Ny garasjeløsning er derfor avgjørende viktig. Vi tenker at gjennomgående parkeringsarealer under alle nybygg og begrenset trafikk (gatetun) i dagen, kan være en god løsning. Men inngangen til Sandvika må være tydelig. Publikum skal føle seg velkommen i Sandvika, også om de kommer i bil.
Vi støtter dessuten valget av gatetun som byens hovedløsning – tilbake til gågaten! Og står det til oss, skal parkering på Helgerud-/Kredittkasse-taket bevares helt til det er etablert parkering under nybygg i Andenæsgården/Åmotgården.
Det er avgjørende viktig med grei adgang fra Sandviksveien. Vi ser en planlagt adkomst til parkering gjennom nåværende ”ordførergarasje”, men frykter den ikke blir finansiert før prosjekt Finstadgården rører på seg.

Vennlig hilsen
Sandvika Vel
Torill Tysnes
Styreleder

2016-04-28 S.Sentrum – Horingsbrev fra S.Victoriagarden

2016-04-30 S.Sentrum – Horingsbrev fra S.Agneslund

2016-05-03 S.Sentrum – Horingsbrevet

20160501-Horing fra A-II