Trafikksikkerhetsplan 2016 – 2019

Dette er Sandvika vel sin høringsuttalelse vedrørende Trafikksikkerhetsplan 2016-2019:

 

Vi leser mottatt utkast til Bærum kommunes Trafikksikkerhetsplan 2016-2019, og bidrar gjerne til den. Mange utfordringer er gjengangere. Men vi registrerer med tilfredshet en fornyet interesse for sykkel som befordringsmiddel og åpner gjerne med dette noe mer generelle emnet:

1. Det er flott at Bærum kommune vil øke andelen syklister og tilrettelegge for at flere sykler til jobb, fritidsaktiviteter og til kollektivstasjoner og knutepunkt.
Sandvika Vel gjentar imidlertid at det er må være «robuste» løsninger slik at det kan holdes jevn fart på sikre sykkelveier med god kapasitet. Dette betyr ofte å unngå kryss, fortauskanter og brå svinger. Det er fordelaktig med markerte sykkelfelt slik at fotgjengere, syklister og biler skilles.

Men så må vi få komme tilbake til uløste problemer – gjengangere og utfordringer i vårt eget område:

2. Evje-området er en gammel kjenning. Vi ser det legges opp til å komplettere og utvide for-tau i Evjebakkens innersving fra Thommesens vei til Haugbakken. Det er bra!
Men: En grunnleggende forbedring ville Evje-strøket fått om det kunne etableres en forbindelse mellom sykehuset og barnehagene øverst i Stanga med anledning for sykehuspersonalet til kontakt med barnehagene sine uten å kjøre bil helt ned Brynsveien til bunnen av Evjestrøket, opp Evjebakken og inn Stanga – 2 ganger hver vei, hver dag.

3. Anthon Valles vei er mørk, bratt og smal, og glatt om vinteren. Det gjelder spesielt strek-ningen fra Lychesvingen til Sverrestien. Fotgjengere er henvist til brøytekanten. Strekning-en er direkte farlig for fotgjengere vinterstid.
Forslag til tiltak: Fortau og sterkere gatelys.

4. I Johan Grauers gate ser vi ofte nesten-ulykker: Der er det en bussholdeplass i sørgående veibane kort foran rundkjøringen ved inngangen til Kjørbo-tunnelen. I en 2-felts veibane er det lagt en busslomme slik at det er plass til 3 kjøretøyer der bussen stopper. Passasjerer som stiger av bussen, vet ikke det og krysser gjerne gaten i sebramerket fotgjengerfelt foran bussen på sin vei mot Sandvika. Trafikken flyter jevnt, for bussen gir jo nettopp plass til det. Der foran bussen oppstår det konflikt. Trafikken, som lett fokuserer på rundkjøringen og tunnelen rett forut, ser ikke den mye nærmere fotgjengeren som kommer frem foran bussen. Fotgjengeren som går i et sebrafelt, føler seg trygg og ser ikke faren. Bilene kjører ofte ganske fort, for dette er en ivrig gate.
Vi oppfatter konstruksjonen som grunnleggende farlig, og håper det bare blir nesten-ulykker. Trafikkfolk tar normalt nesten-ulykker svært alvorlig.
Forslag til tiltak: Flytt forgjengerovergangen til bak bussen der den kan bli synlig.

5. Elias Smiths vei skulle være kommunens paradegate. Miljøgate kalte de den. Det betyr vel noe med mennesker – fotgjengere! Men det som er mest påfallende nå, er at den er i dårlig forfatning om vinteren. Søndre fortau fra Løkketangen til Kjettingen er spesielt smalt og dessuten spesielt dårlig snøryddet idet ansvarlig brøyte-vedkommende bruker fylkesvei-ut-styr som ikke måker smale fortau. Resultatet er snø og is deponert på spesielt smalt fortau og utilstrekkelig brøyting for øvrig. Flertallet av fotgjengere her er gamle og ikke helt stø til bens. Gangtrafikken vil ventelig øke kraftig med ny bebyggelse i år og senere enda mer.
Forslag til tiltak: Overta Elias Smiths vei og broen til kommunal drift. Bygge om broen med bredere fortau og kommunal smeltevarme (også i brobanen).

6. Lindelia (også fylkesvei) er preget av store hastigheter og kraftig, støyende aksellerasjon oppover, spesielt nattestider. Dette er egentlig en planleggingsskandale! Veien ble lagt kloss i boligene i Conradis vei.
Om investering og drift er et fylkeskommunalt ansvar, var det kommunen som avgjorde lokaliseringen. Kommunen kan da bebreides for en spesielt bråkete trafikk kloss i soverom-mene til folk (ca 40 m avstand).

Forslag til tiltak:

Støyskjerm over en strekning på ca 70 m (Bærum kommune)
Fotobokser begge veier (Akershus fylkeskommune)

Ps Vi ser at våre 2 alvorlige fylkesveiproblemer er forbigått i trafikksikkerhetsplanen !

Vennlig hilsen
Sandvika Vel
Torill Tysnes
Styreleder

2016-06-24 – Trafikksikkerhetspaln – horingsuttalelse