Flyfoto av utbyggingen i Elias Smiths vei

Elias Smiths vei 14-26 – Detaljregulering

Siden nedenstående ble skrevet skrev vi følgende i Ditt Vel 2-13:

Planutvalget be­handlet for 2. gang detaljregulering 11.04.13og fremlagte forslag ble vedtatt.

For­slaget legger til rette for ut­vik­­ling av all­sidig bybebyggelse som kontorer, for­retninger, offent­lig og privat tjenesteyting.

Gateløpet skal bevares som historisk ferdselsåre (del av Gamle Drammensveien) og skal forsterkes som urban ferdselsåre i Sandvika by.  Husene nr. 18, 20 og 26 skal bevares som en del av miljøet fra handels- og håndverksbyen Sandvika.  Forbindelsen mellom Sandvika vest og Hamangområdet skal oppgraderes visuelt og materielt.

Vi merker oss at det ikke er lagt til rette for boliger, angivelig, i følge kommunen, pga nærhet til jern­banen og tilhørende, uakseptable støyproblemer.  Det åpnes derimot for boliger i nabobygget nr. 10 (Kjettingen) når den tid kommer.

Sandvika Vel og flere andre anbefalte en høyere be­byggelse med boliger i de øverste etasjene. Vellet anbefalte dessuten at gangveien langs jernbane mot Jongsåsen blir holdt åpen.

Relevat dokumentasjon finner du på www.baerum.kommune.no/kunngjoringer.

oooOOOooo

Kommunen la i oktober 2009 ut reguleringsplan til offentlig ettersyn i to alternativer.  I august 2012 mottok vi følgende informasjon fra prosjektets arkitekter, s-h Arkitekter:

«Reguleringsforslaget ble sendt inn rett før fellesferien og det er håp om en parallell prosess med innsendelse av rammesøknad i januar. Videre er det håp om byggestart august 2013. Byggeslutt er vanskelig å si noe om på nåværende tidspunkt ettersom det fortsatt ikke er avklart om prosjektet vil oppføres over flere byggetrinn. Akershus eiendom vil legge ut prosjektet for leiemarkedet fra september.»

Til ovenstående opplyser kommunen primo oktober 2012 følgende:

Detaljreguleringen for Elias Smiths vei 14-26 er under arbeid. Planforslaget er i sluttfasen før det lages innstilling fra rådmannen til planutvalget. Forslaget vil sannsynligvis førstegangsbehandles politisk (planutvalget) før jul eller kort etter årsskiftet 2012/13. Det vil da eventuelt gjøres vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn.

I kommunestyrets møte 7. desember ble planen enstemmig vedtatt. Planen kan du finne på kommunens hjemmeside under ”Ny bydel
i Sandvika”. Ny reguleringsplan blir lagt ut til høring primo januar 2013. Velet arbeider allerede med en høringsuttalelse.

https://www.baerum.kommune.no/Organisasjonen/Plan-og-miljo/Planer-til-offentlig-ettersyn/Horingoffentlig-ettersyn/Elias-Smiths-vei-14-26/

Vellets høringsuttalelse finner du her:

2013-02-21 Reg Elias Smiths vei 14 – 26