Sandvikavassdraget

Sandvikavassdraget

Sandvikavassdraget er et varig vernet vassdrag og det viktigste laks- og sjøørretførende vassdraget i indre Oslofjord.

Forslag til Kommunedelplan for Sandvikavassdraget har vært behandlet i flere omganger av Formannskapet og Kommunestyret.

NVEs krav om bruk av voller som flomsikring har vært det store stridsspørsmål under 1. og 2. gangs behandling av Kommunedelplanen.  Både Skui Vel og Sandvika Vel har deltatt aktivt i debatten og avgitt sine høringsuttalelser

Formannskapet vedtok kommunedelplanen under andregangs behandlingen 16. januar.

Spørsmålet om flomsikringstiltak ble ikke behandlet i møtet, men skal gjennomgås i en mer detaljert plan som avklarer nærmere arealbruk og flomsikringstiltak. Formannskapet legger også til grunn at det ved utarbeidelse av fremtidig flomløsning legges opp til en bred samarbeidsprosess mellom miljøorganisasjonene, næringsforeningene o gandre interessenter langs vassdraget

Formannskapet sluttet seg til rådmannens forslag til vedtak til Kommunedelplan for Sandviksvassdraget fra Bjørnegårdssvingen til Bjørum.

Kommunestyret har siden vedtatt kommunedelplanen for Sandvikavassdraget

 

Gå til kommunens hjemmeside for mer informasjon

https://www.baerum.kommune.no/Forsidenyheter/Plan-for-Sandvikavassdraget/