Kommunedelplan og konsekvensutredning ny E18

Kommunedelplan og konsekvensutredning ny E18

Primo september 2013 skrev vi nedenstående:

Fra kommunens hjemmeside ( https://www.baerum.kommune.no/e18) har vi sakset følgende:

Statens vegvesen har i samarbeid med Bærum kommune utarbeidet forslag til kommunedelplan for ny E18 Lysaker – Slependen. Prosjektet inneholder i tillegg til ny E18, ny samlevei, separat trase for buss og sykkel, ny tverrforbindelse Gjønnes – E18 og ny atkomst fra E18 til Fornebu.

Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av grunnlagsmateriale fra Statens vegvesen

Planforslaget foreligger i to alternativer, henholdsvis alternativ 3 og alternativ 4 (alternativ 1 og 2 er tidligere alternativer som ble forkastet i løpet av planprosessen).

Alternativ 3: Ny E18 i lang tunnel mellom Kilenområdet/Nedre Stabekk og Høvik (6450 meter – 70% av strekningen)

Alternativ 4: Ny E18 i kort tunnel (kulvert) ved Kilenområdet/Nedre Stabekk, i dagstrekning ved Strand, samt i middels lang tunnel fra Strand vest til Høvik (5910 meter – 65 % av strekningen)

Kommunen inviterer til merknader til planforslaget med høringsfrist 14. 10.2013

Vellets høringsuttalelse finner du her:

2013-08-20 KDP E18 – høringsuttalelse

oooOOOooo

Ultimo september avholdt kommunen og Statens Vegvesen tre høringsmøter hvor planene for E 18 fra Lysaker til Slependen ble presentert.  For Sandvikas del var det for så vidt intet nytt annet enn at vi forstår at Kommunedelplanen for E 18 blir sendt på høring 14.10.  Vi venter ingen overraskelser av betydning for Sandvikas del.  Derimot ser vi fra Budstikka at vi kan forvente store protester fra Vel og beboere som sokner til strekket Blommenholm, Ramstadsletta, Høvik.  Der protesteres det mot planlagt omfattende rasering av boliger og det ivres for tunnelløsning på Ramstadsletta.

Kommunen antar at planen sluttbehandles ca. mars/april 2014, men at dette er avhengig av hva slags merknader som dukker opp i høringen og hvordan disse må besvares. Vi regner med at det er en betydelig usikkerhet forbundet med en slik tidsplan når vi forstår at det råder en viss usikkerhet når det gjelder fylkets og Oslo kommunes behandling av prosjektet.

Kommunen rapporterer at detaljplanlegging starter umiddelbart etter vedtak av kommunedelplanen. De regner med 2 års planleggingsarbeid, til tross for at parsellinndeling pr. i dag ikke  er klar. Mye tyder på at første etappe blir Lysaker-Ramstadsletta. Det er ikke avklart når reguleringsarbeid i Sandvika starter opp.

Kommunen anslår tidligste byggestart til 2018 med en byggetid 5-6 år. (Vellet er av den oppfatning at dette er vært optimistisk!)

Vi forstår videre at finansieringen ikke er sikret, men at parsellen Lysaker-Ramstadsletta ligger inne i NTP i perioden 2017-23. Parallelt med detaljplanleggingen skal Statens vegvesen fremme en bompengeproposisjon til Stortinget, sannsynligvis i 2016. Denne vil avklare detaljer rundt finansiering og hvor stor bompengeandelen vil være.

Sandvika vel konkluderer med at det fremdeles er en rekke uklarheter når det gjelder fremdrift på prosjektet E-18, men at det er antydning til et lys i enden av tunnelen under Sandvika!