Vårt Sandvika AS

Vårt Sandvika AS

Vi noterer at Vårt Sandvikas 100 dager er tilbakelagt og at leder har publisert sitt 100 dagers «kampskrift».  Det er et meget interessant dokument som legger grunnlaget for en interessant satsing av kommune og næringsliv for å utvikle det fremtidige Sandvika.  Dokumentet følger vedlagt nedenfor.

Fra 100 dagers planer som er skissert noterer vi følgende konklusjon og oppsummering:

Vårt Sandvika AS er etter 100 dager en svært ung men operativ byorganisasjon i Sandvika,  med klare prioriteringer for hva man ønsker å utrette på kort sikt. Selskapet ser frem til at de kommunale reguleringer er på plass om kort tid slik at næringslivet og dets premissgivere kan iverksette en strategi vi kan understøtte med vårt betydelige nettverk og vår kompetanse. Vårt Sandvika AS skal være tro mot vår visjon, som er:

«Å utvikle Sandvika til en pulserende by med et attraktivt handelsmiljø og varierte  kulturopplevelser i et hyggelig byrom. Byen skal preges av rekreasjon og innovasjon.»

Vårt Sandvika AS er på vei inn i nye 100 dager med stor utvikling, men samtidig en periode der blikket skal heves mot mål på lengre sikt. Samtidig er det viktig å holde tempoet i en periode med stor etterspørsel etter utvikling og lønnsomhet. Det er stort engasjement og vilje til å gjøre denne buen til noe helt unikt, og det er mye å glede se over allerede. Vi vil jobbe for at det skal bli enda mer å glede seg over i tiden som kommer!

Sandvika i 100

I april i år skrev vi følgende:

28. mai ble det første årsmøte holdt med valg av nytt styre.  De nye styremedlemmene er (fra venstre): Kristoffer E Andenæs, Øyvind Bay (leder),  Randi Askim Eriksen, Martin Haug Schilde, Annika Hellman, Bjørn Frodahl, Frode F Valland, daglig leder (ikke styremedlem), Morten Skauge, Per Øien. Styremedlem Jan Vedvik var ikke til stede.

Daglig leder, Frode Valland, presenterte sine foreløpige tanker og vyer om de utfordringene han står overfor og lovet å presentere sine fremtidige planer etter 100 dager.

Opprettelsen av Vårt Sandvika AS har vært i støpeskjeen over lengre tid og er nå endelig formelt stiftet.  Et interimstyre har ledet firmaet frem til generalforsamlingen den 28. mai. Bjørn Frodahl ledet interimstyret som ellers besto av representanter for kommunen, næringslivet og gård­eiere i Sandvika, samt Sandvika Vel som er representert ved vår nestleder Per Øien.  Sandvika Vel valgte opprinnelig å ikke delta i selskapets styre da vi ønsket å stå helt fritt i forhold til selskapets videre beslutningsprosesser og drift. På anmodning fra selskapet har vellets nyvalgte styre besluttet å omgjøre den beslutningen.  Øien stilte derfor til valg på kommende generalforsamling.  (Interimstyrets deltakere er detaljert nedenfor).

Høsten 2012 ble stillingen som daglig leder for selskapet utlyst.  Av flere grunner har ansettelsesprosessen tatt lengere tid en opprinnelig forutsatt, men meldingen fra interimstyret sier at prosessen nå nærmer seg sluttfasen og at en regner med at godt kvalifisert daglig leder vil være ansatt i løpet av mai. Det betyr at vi vel ikke kan regne med at selskapet er i full aktivitet før senhøstes 2013.

Aksjekapitalen skal være fulltegnet, dvs. selskapet har kr. 500 000,- på bok. Det er fire store aksjonærer, hvorav Abel Eiendom og Andenæs har tegnet seg for 198 og 199 aksjer respektive. De selger så videre til de som kan inngå som aksjonærer i henhold til vedtektene (se lenke nedenfor) .

Vårt Sandvika har følgende visjon: ”Vårt Sand­vika skal utvikle Sandvika til en pulserende by med et attraktivt handelsmiljø og varierte kultur­opp­levelser i et hyggelig byrom.  Byens skal preges av rekreasjon og innovasjon”.

Vårt Sandvika vil få et koordinerende ansvar for de tradisjonelle og andre ad hoc byarrangementer. Vi regner med at Vårt Sandvika vil få sin egen hjem­meside etter hvert hvor vi kan følge med på ut­vik­lingen.  I mellomtiden vil vellets hjem­me­side følge opp med relevant informasjon etter hvert som firmaet finner sin form og setter sine spor.

Interim styret besto av følgende personer:

  • Bjørn Frodahl og Kristoffer Andenæs fra grunneiersida. Frodahl går inn som styreleder
  • Annika Hellmann, Randi Eriksen, Øyvind Bay og Jan Vedvik fra handelsstanden
  • Martin Schilde fra serveringssteder
  • Per Øien fra foreninger
  • Gro Haugland fra Bærum kommune
  • Fay Skandsen blir med som vararepresentant

Interimstyret har utarbeidet følgende vedtekter:  VEDTEKTER FOR _VÅRT SANDVIKA AS