Nye Kadettangen/Sandvika Fjordpark

Nye Kadettangen/Sandvika Fjordpark

En omtale av planleggingen av den Nye Kadettangen/Sandvika Fjordpark har vært et gjennomgående tema i Ditt Vel og i 2012 hadde vi et innlegg på vår Hjemmeside hvor vi bl.a. annonserte at «I august i år  (2012) ba Formannskapet rådmannen om å komme tilbake med nærmere redegjørelse vedrørende blant annet miljøkonsekvenser og alternative tilbud til badeglade innbyggere dersom en utvidelse av Kalvøyastranden skulle gjennomføres».

I Ditt Vel 2-16 rapporterer vi at «For­man­n­skapet bestemte primo mars i år at Nye Kadet­tangen/Sandvika Fjordpark skal etab­leres i tråd med et bearbeidet mini­mums­alternativ fra bar bakke landskaps­arki­tekter».

I Formannskapsmøtet 08.03.16 kan dets relevante vedtak oppsummeres i korthet som følger:

 • Etableringen av Nye Kadettangen/Sandvika Fjordpark skal skje i tråd med foreliggende minimumsalternativ/skisseprosjekt utarbeidet av bar bakke landskapsarkitekter as. (Nedenfor finner du en skisse som er publisert på bar bakkes hjemmeside og hvor de bl.a. sier at «skisseprosjektet er levert og vi avventer politisk behandling før forprosjektet starter opp» og «vi ser fram til at det også får oppmerksomhet fra Bærums befolkning. Her er en forsmak»);
 • En kostnadsramme på ca. 50 millioner kroner eks mva er vedtatt;
 • Opparbeidingen bør igangsettes så snart som mulig etter at tunellmassene fra E16 er levert med sikte på at hele eller deler av anlegget kan tas i bruk til badesesongen 2017;
 • Følgende skal tilpasses under planleggingen:
 • 120-150 parkeringsplasser
 • Etablering av sykkelparkering med lademuligheter for el-sykler
 • Parkeringsplassen skal også kunne tilrettelegges som festivalplass/konsertområde
 • En romslig rundkjøring med «kiss n’ ride» løsning
 • Etablering av kiosk og/eller kafé med uteservering. Etablering og drift skal kunne utlyses som konkurranse
 • «Kjærlighetsbenken» på spissen av Kadettangen og tilhørende vegetasjon skal søkes bevart;
 • Det legges til rette for kommunalteknisk infrastruktur med tanke på senere servicetilbud på området;
 • Ved detaljplanlegging skal det tas hensyn til at hele området fra Sandvika sentrum/Rådhuset og til Kalvøya på sikt kan inngå i en helhet.

Sandvika fjordpark omtales  i Budstikka 22. oktober. Status for vår del er at skisseprosjektet er levert og vi avventer politisk behandling før forprosjektet starter opp. Budstikka fikk ikke helt med seg skisseprosjektet og resultatene derfra, men vi ser fram til at det også får oppmerksomhet fra Bærums befolkning.