Hamang blir egen «bydel»

Hamang blir egen «bydel»

På Sandvika Vel´s medlemsmøte 21. mars fikk de ca. 40 oppmøtte en svært spennende gjennomgang av hva som skal skje i forbindelse med utbygging av Hamang i årene fremover – samt i Sandvika forøvrig. Prosjektdirektør Johan Steffensen og seniorarkitekt Kari Stuvøy Hjermann var invitert fra kommunen, og ledet oss gjennom en times nyttig og interessant oppdatering. 

Områdeutvikling Hamang

E16 vil i 2020 være lagt i tunell, og dette frigjør store arealer. Nytt lokalsamfunn og ny «bydel» planlegges på Hamang – med miljøvennlig utbygging i form av boliger (65%), samt næring, butikker og restauranter (35%). Det blir høy tetthet med bygg på 4-9 etasjer, men med fokus på bokvalitet, variasjon og oppbrytning av fasadene. Kulturminner som papirfabrikken fra 1906 skal tas vare på, og det blir stort torg foran hovedbygget. Ellers planlegges det flere grøntområder, sosiale aktiviteter (ref. Tanken) og et levende samfunn med mye liv og røre. Det blir nytt lokalveisystem der det tas betydelig hensyn til fotgjengere, og det planlegges gang/sykkelveier langs elven – som også får flere broer. Man ønsker å «åpne opp» for å komme ned til elven, samtidig som vegetasjonen mot vannet beholdes. Flom er en utfordring, men man ønsker ikke å endre elveløpet pga. rasfare. Hamang og Industriveien (med tilsammen opp mot 1600 boliger) knyttes sammen, og riving av eksisterende p-hus v/ Sandvika vgs. kan bli aktuelt. Planprosessen vil ha en 1. gangs behandling før sommeren, med høring sensommer/høst, og deretter 2. gangs behandling i løpet av høsten.

Elvepromenaden

Arbeidene med elvepromenaden er i full gang. De tyngste arbeidene vil foregå fra Kinoveien og ned til Rigmorbrygga, og det vil også bli noe arbeid ved Victoriagården. Større områder blir inngjerdet i forbindelse med arbeidet og vil ikke være tilgjengelige for publikum. Alternative ferdselsruter for trafikk er skiltet, samt ny gangvei til Kadettangen. Jobben med å plassere «peler» i elven vil pågå hele sommeren, deretter vil det bli lagt betong som et fundament for å bygge videre – en tung og omfattende prosess. Det skal fjernes trær og «åpnes opp» mot rådhuset, med bla. trapper. I 2019 vil det pågå bryggebygging, beplantning, oppsett av belysning, etc. Prosjektet er planlagt ferdigstillt sommeren 2019.

Sandvika øst

 • Bilfritt sentrum er vedtatt. Parkering vil skje i 2 plan under byggene, samt under Otto Sverdrups plass.
 • Kun kjøretøy for varelevering + søppeltømming blir lov i sentrum. Gatene skal være for folk og sykler. Bilpoolordning kan bli aktuelt.
 • Administrasjonssenteret i Viken kan komme til å få hovedsete i Sandvika, noe som betyr mange nye arbeidsplasser.
 • Det kan bli 6-800 leiligheter i sentrum, noe som kan gi opp mot 10.000 nye innbyggere i Sandvika totalt.
 • Elias Smiths vei blir ny.
 • Otto Sverdrups plass bygges om til gatetun.
 • Sandvika blir mer «folkelig», og man gjenoppretter kontakten mellom sjøen og elven.
 • En av mange utfordringer er hvordan byen skal fungere mens man bygger.
 • Detaljer om fremdrift og utbygging blir klart i løpet av 2018.

E18

Ny E18 i tunell kan bli en realitet om 10-15 år, men ny lokal, og like stor vei på samme sted kan bli en tilsvarende barriere mot sjøen, og vil generere viktige diskusjoner med Veivesenet.

Sjøfronten (overskuddsmasser)

Bærum er «vertskommune» for alt av overskuddsmasser fra Ringeriksbanen og E16. Bærum Kommune er grunneier på land og vei, og ønsker å ta kontroll over sjøfronten ved Sandvika. Man ønsker å «fylle ut» slik at byen møter sjøen, men utfordringene og spørsmålene er mange:

 • Skal man fylle på Lakseberget?
 • Skal båthavnen flyttes?
 • Kan det bli strandpromenade med båtplasser?
 • Kan man bygge «over» den mulige lokalveien som erstatter E18? Noe som er kostbart, men en mulighet med fyllmassene.
 • Hva med boliger?
 • Er svaret «Lykkeøya» – en helt ny øy nordøst for Kalvøya, der det hverken skal være motoriserte kjøretøy, mobildekning eller WiFi dekning?

Utbyggingsavtaler, debatt og diskusjoner m/ miljømyndighetene vil fortsette, men ifølge Steffensen har man ikke god tid, og kommunen må «følge med». Massene er verdier som må håndteres til nytte for samfunnet.

Nye Kadettangen

Kadettangen strand- og aktivitetspark kommer i sin helhet i drift iår, men sannsynligvis ikke før etter sommersesongen. Det store spørsmålet videre er hva som skal skje med hovedanlegget til Bærum Sportsklubb. Man ønsker ikke å ha et lukket område slik det er nå, og foreslåtte, alternative løsninger er bla. v/ Engervannet og på baksiden av Sandvika vgs.

Ny skole i Sandvika

Ny skole (4-parallell) blir bygget på Bjørnegård eller i industriveien, og planene er at den skal stå klar i 2024.Teknisk infrastruktur skal på plass først, og utbygging på Hamang vil skje først etter dette. Mye støy fra industriveien vil legge føringer for utforming av skolebygget, en mulig løsning er å legge en bygning inntil Industriveien, slik at uteområdene på baksiden av bygget blir skjermet for støy.